ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  รายละเอียด :

 ประกาศ

 
เรียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารทั่วทั้งประเทศไทย
 
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
 
เนื่องด้วยกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีกำหนดให้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กโทนิก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับและโทษตามกฎหมาย
 
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/
 
ได้โปรดช่วยกันแชร์ข้อความนี้ หรือบอกต่อให้ทราบทั่วถึงกันในทุกช่องทางนะครับ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน